Městský park

Park byl založen již v roce 1880 Spolkem pro zkrášlení mìsta a nabízí odpoèinek uprostøed mìsta. K posezení zve øada ...

Studna pověstí u Albe ...

Naproti Paracelsus klinice se nachází Albertovo námìstí. Uprostøed naleznete studnu povìstí, která v roce 1995 obdržela ...

Park u kostela

Park u mìstského kostela svatého Jiøí byl novì vybudován v roce 2011 a zve k pøíjemnému odpoèinku ...

Areál pro volný čas  ...

V roce 2011 vznikl na místì bývalého koupalištì Haselmühle nový volnoèasový areál Haselmühle ...

 
 
Logo Skiwelt